Skip to content

Over de praktijk

Praktijkinfo

In 1996 startte onze praktijk in het centrum van Maarssen-Dorp. Inmiddels is de praktijk uitgebreid met locaties in Breukelen, Maarssenbroek en Utrecht. De praktijk is uitgegroeid tot een moderne, professionele, allround praktijk waar zowel kinderen als volwassenen met problemen op het gebied van spraak, taal, stem, adem, gehoor, eten, drinken en slikken behandeld kunnen worden.

Missie

De logopedisten en dyslexie specialisten van Sprekend Logopedie onderzoeken alle hulpvragen op het gebied van de communicatie, eten&drinken en dyslexie en bieden hiervoor altijd een passend behandelplan aan. Ons enthousiaste en kundige team doet haar werk met passie en zet zich ten volle in om kinderen (en ook volwassenen) zo optimaal mogelijk te laten communiceren en eten&drinken. Voor ons is het belangrijk dat wij kwaliteit leveren en dat wij in beweging blijven om deze kwaliteit te borgen. Hierbij staan persoonlijke benadering, kennis, betrokkenheid, vertrouwen, wetenschappelijke inzichten en goede samenwerking met andere disciplines centraal

Visie

Onze visie is om vanuit onze passie voor de logopedie zo veel mogelijk zorg op maat te leveren aan kinderen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen in onze maatschappij. Een maatschappij waarin volgens ons de druk op de communicatie, het leren & presteren erg groot is. Wat ons betreft heeft ieder kind het recht om zich op zijn eigen manier optimaal te ontwikkelen. Wij houden hierbij rekening met de beperkingen, maar wij gaan uit van de mogelijkheden van het kind. Vanzelfsprekend staat het kind altijd centraal en gaan we uit van een samenwerking op gelijkwaardige basis. Wij staan als team vol enthousiasme klaar om met een warme en persoonlijke benadering logopedie te bieden.

Vacatures

Kom je bij ons werken ?

Kwaliteit

Vrijwillige Kwaliteitstoets

Onze praktijk biedt kwaliteit. Wij hebben meerdere keren de Vrijwillige Kwaliteitstoets voor logopedie behaald. Al onze logopedisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, de NVLF. Sprekend Logopedie hecht veel waarde aan de ervaring van onze cliënten en daarom maken wij gebruik van het klantervaringsonderzoek van QDNA.
Om deel te nemen aan het optimaliseren van de gezondheidszorg werken wij samen met NIVEL Zorgregistratie.

Voor een optimale behandeling werken wij nauw samen met artsen, leerkrachten, begeleiders, andere disciplines of andere instanties die van belang kunnen zijn voor de behandeling.

Kwaliteitscyclus

Vanaf 2020 neemt Sprekend Logopedie deel aan de kwaliteitscyclus logopedie. De kwaliteitscyclus is een doorontwikkeling van de kwaliteitstoets logopedie. Het vertrekpunt van de kwaliteitscyclus logopedie is de zelfevaluatie, het werken aan doelen passend bij de praktijk (maatwerk) en het continu optimaliseren en verbeteren. De cyclus bestaat uit een visitatie in het eerste jaar en in de twee jaar daarna jaarlijks kwaliteitsgesprekken met een auditor. Hierdoor ontstaat een 3-jarige cyclus waarin reflecteren en verbeteren centraal staan.

Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Alle logopedisten van Sprekend Logopedie staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). In de gezondheidszorg is transparantie en inzichtelijkheid steeds belangrijker. Cliënten hebben steeds meer mogelijkheid om hun eigen behandelaar te kiezen. Deze keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan je het beste terecht voor welke behandeling? Het KP biedt uitkomst door het individueel keurmerk. Het register registreert eenmalig of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daarna wordt actuele kennis en ervaring iedere vijf jaar geregistreerd. De paramedicus behoudt de kwaliteitsregistratie alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan.

NVLF

Alle logopedisten van Sprekend Logopedie zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie, de NVLF. Deze vereniging neemt deel aan onderzoeken die relevant zijn voor de logopedie, doet aan richtlijn- en protocolontwikkeling en werkt daarbij samen met hogescholen en universiteiten. De NVLF onderhoudt een eigen netwerk van kwaliteitskringen waarin collegiale uitwisseling plaatsvindt. Al onze logopedisten nemen deel aan één van deze kwaliteitskringen. De NVLF participeert ook in het bestuur van het KP. Zij volgt alle ontwikkelingen op gebied van kwaliteitsbeleid in de zorg en het onderwijs, informeert leden over de gevolgen en reageert daar waar nodig op door eigen onderzoek en beleidsontwikkeling. Je kunt denken aan onderwerpen als certificering, kwaliteit- of prestatie-indicatoren, patiënt ervaring, patiëntveiligheid etc. Onderwerpen die voor een logopedist van belang zijn of kunnen worden.

 

Klantervaringsonderzoek

Sprekend Logopedie hecht veel waarde aan jouw ervaring wanneer het gaat om onze logopedische zorg. Daarom maakt onze logopediepraktijk gebruik van het klantervaringsonderzoek van QDNA. Is het behandeltraject afgerond, dan bieden wij dit onderzoek per e-mail aan. Je geeft hiervoor vooraf toestemming in de behandelovereenkomst. Dit onderzoek heeft betrekking op informatievoorziening, omgang, behandelproces, participatie en therapietrouw. De afname, uitkomst en verwerking van dit onderzoek zijn onafhankelijk, anoniem en vertrouwelijk. Deelname stellen wij dan ook op prijs.

NIVEL

Heb je vragen? Of wil je meer weten over ons beleid? Neem contact op met onze officemanager op het telefoonnummer van de praktijk 0346 555773.

Voor het optimaliseren van de gezondheidszorg werkt Sprekend Logopedie samen met NIVEL Zorgregistratie, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Het doel van het NIVEL is beeldgeven aan de landelijke gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. Dit is belangrijk voor de verbetering van de zorg. Het NIVEL gebruikt gegevens die je zorgverlener vastlegt over gezondheidsklachten en behandeling. Een overzicht van de gegevens die het NIVEL van je zorgverlener ontvangt vind je op hun website.

Bezwaar?
Heb je bezwaar tegen het gebruik van je gegevens? Laat dit weten aan je logopedist van Sprekend Logopedie. NIVEL zorgregistraties gebruikt je gegevens in dat geval niet. Meer informatie vind je in de brochure.

Samenwerking

Samenwerking is noodzakelijk om logopedische doelen te kunnen bereiken. Naast nauw contact met de directe omgeving (ouders, partner etc.) kan contact met andere betrokkenen (personen of instanties) ook van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan:

• Een medicus, zoals huisarts, kinderarts, consultatiebureau arts, KNO-arts, tandarts of neuroloog
• Een paramedicus, zoals (kinder)fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist
• Leerkrachten en/of begeleiders van reguliere (voor)scholen, kinderdagverblijven of peuterspeelzalen
• Leerkrachten en/of begeleiders van speciale (voor)scholen, medisch kinderdagverblijven
• Overig: zoals Integrale Vroeghulp, Pento, Auris en Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wanneer dit van belang is voor de optimale behandeling van je kind werkt Sprekend Logopedie nauw samen met andere disciplines.

Klachten

Sprekend Logopedie streeft naar een hoge kwaliteit van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Bent u ontevreden over de dienstverlening van Sprekend Logopedie, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met uw behandelend logopedist bij Sprekend Logopedie.

Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Sprekend Logopedie een klachtenprocedure, conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De procedure

1. Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk bij Sprekend Logopedie indienen per e-mail: praktijk@sprekendlogopedie.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt onderzocht door de klachtenfunctionaris van Sprekend Logopedie, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Ook intern zal de klacht besproken worden. Indien nodig of wenselijk zal er een afspraak met u gemaakt worden voor een gesprek.

3. Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie komt Sprekend Logopedie tot een uitspraak. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Sprekend Logopedie gaat ondernemen. In alle gevallen wordt de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Sprekend Logopedie zal zich vervolgens beraden. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u schriftelijk bericht over de uitspraak van Sprekend Logopedie.

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Wanneer u vindt dat de klacht door de medewerkers en klachtenfunctionaris van Sprekend Logopedie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot het klachtenloket Paramedici (KLP). Via onze beroepsvereniging, de NVLF, zijn wij aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). Voor relevante informatie verwijzen wij u naar klachtenloketparamedici.nl

Sommige situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure; bijvoorbeeld vragen of opmerkingen over een factuur.
Hiervoor kunt u terecht bij de administratie van Sprekend Logopedie door te mailen naar administratie@sprekendlogopedie.nl.