Skip to content

De  behandeling

Onze werkwijze

Aanmelden

Nieuwe cliënten kunnen zich telefonisch aanmelden of via het aanmeldingsformulier op deze site. Hierbij worden kort de reden van aanmelding en enkele persoonsgegevens genoteerd. Wanneer een logopedist plek heeft, wordt telefonisch contact met je gezocht. Voor informatie over de eventuele wachttijd kun je ons bellen.

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak maken we kennis met elkaar. De logopedist verzamelt alle relevante gegevens en zet samen met jou een duidelijke hulpvraag op papier. Wij vragen je mee te nemen: de zorgverzekeringspas, legitimatiebewijs en verwijzing van de huisarts of specialist.

Onderzoek en/of observatie

Door middel van een test, toets of een (spel) observatie onderzoeken wij de hulpvraag. Als behandeling nodig blijkt, worden samen met jou de behandeldoelen bepaald.

Behandelplan en behandeling

Na het bepalen van het behandelplan volgt de behandeling. Cliënten worden meestal één keer per week 25 minuten behandeld. Afhankelijk van factoren zoals de ernst en aard van de hulpvraag, de motivatie, de begeleidingsfrequentie en/of continuïteit kan een behandeling enkele weken tot ongeveer een jaar duren. Bij de begeleiding van kinderen is de aanwezigheid van ouders wenselijk. Tijdens en ná de therapie wordt actieve participatie van ouders verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen.

Aan huis of online logopedie

Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen kan de logopedist aan huis behandelen. Hiervoor is een specifieke verwijzing van de huisarts nodig. Daarnaast is het van belang dat dit tijdens de aanmelding wordt gemeld.

Als er geen sprake is van een medische indicatie, maar het tijdelijk toch niet mogelijk is om naar de praktijk te komen in verband met ziekte of vakantie of oppasproblemen voor de andere kinderen dan kan de behandeling online worden gedaan.

Afsluiting

Door (her)onderzoek, test of (spel) observatie kan worden bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Wanneer de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten. Zo nodig kan de behandeling worden verlengd.

Klantervaringsonderzoek

Na afsluiting van de behandeling krijg je van ons een uitnodiging via QDNA om deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Omdat wij graag je mening horen over hoe je onze logopedische zorg hebt ervaren, stellen wij het erg op prijs als je deze enquête naar waarheid invult. De enquête is anoniem.

20140209-Ineke Schipstra Fotografie-logopedievechtstreek_000683-2
20140209-Ineke Schipstra Fotografie-logopedievechtstreek_000790
sprekendlogopedie_ZW_001

Tarieven

Voor 2024 hebben wij met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. In dat geval worden de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraars en gelden de tarieven van de verzekeraars.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten dan gelden onderstaande tarieven.

Anamnese en onderzoek na verwijzing                                € 96,00

Individuele reguliere  (online) behandeling logopedie         € 50,00

Toeslag aan huis                                                                       € 20,00

Individuele behandeling preverbale logopedie                     € 99,00

Overleg met derden (per 30 min.) *                                        € 50,00

Verslaglegging aan derden (per 30 min.) *                           € 50,00

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak **              € 45,00

* wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, de aanvrager dient de factuur zelf te voldoen

** cliënt krijgt de factuur thuis en dient deze zelf te voldoen.

Het versturen van de facturen en het regelen van de betaling wordt voor ons verzorgd door het bedrijf Infomedics.

Afmeldingen

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Als de afspraak niet wordt nagekomen, of te laat wordt afgezegd, ontvangt u een rekening van het op dat moment geldende tarief. Deze rekening kan niet worden ingediend bij de zorgverzekering.

Vergoeding

Sprekend Logopedie heeft er voor gekozen om GEEN contract meer te sluiten met EUcare, ONVZ, ASR/Ditzo & CZ.  Wij willen de kwaliteit kunnen blijven bieden die u van ons gewend bent en we zijn van mening dat wij die kwaliteit niet kunnen blijven bieden onder de voorwaarden die deze verzekeraars ons hebben aangeboden in hun contract . Daarom hebben wij besloten om geen overeenkomst te sluiten met bovenstaande zorgverzekeraars.

Indien jullie verzekerd zijn via één van onderstaande verzekeringen dan KAN er sprake zijn van een eigen bijdrage.   

* CZ – Nationale Nederlanden – CZ.Direct – IZZ(CZ) – Just

* EUcare – Aevitae

* ASR – Ditzo

* ONVZ

Jullie kunnen natuurlijk nog steeds van onze logopedische zorg gebruik maken. Afhankelijk van de polis die jullie hebben afgesloten wordt de logopedie volledig vergoed óf er moet een eigen bijdrage worden betaald.

Bel of mail ons, of schrijf je in via het aanmeldformulier op de website en dan kunnen wij kijken of onze logopedie volledig wordt vergoed.

20140209-Ineke Schipstra Fotografie-_J6E0264
20140209-Ineke Schipstra Fotografie-_J6E0169
sprekendlogopedie_ZW_010

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29 mei 2000 onder aktenummer 159/2000.

  1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, zijn terstond -zonder korting- opeisbaar.
  2. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn afgezegd kan/kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht. Hiervoor kan maximaal het tarief voor niet nagekomen afspraken, vastgelegd in de CTG bepalingen, worden gehanteerd. De nota hiervoor zal worden gericht aan de patiënt/cliënt zelf.
  3. Indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 4 genoemde termijn niet.
  4. Indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger in gebreke en is de logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten om tot volledige betaling van de debiteur te komen. De kosten hiervan (invorderingskosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. Onder invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten.
  5. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat voldoen.
  6. Indien door de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel een getekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de logopedist, dan wordt hiervan eerst of omstreeks de twintigste dag na datum van facturering gebruik gemaakt.
  7. Na het verstrijken van de onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger is de wettelijke rente verschuldigd.
  8. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeid gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een maximum van € 25,– (vijfentwintig euro) en dit alles exclusief belasting. Deze kosten komen te allen tijde voor rekening van de patiënt.
  9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de logopedist beslissend.
  10. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor een bevoegde rechter verbonden aan de arrondissementsrechtbank waaronder de logopedist ressorteert. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van een kantonrechter, is betreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Wat cliënten van ons vinden

Een hele lieve logopedist die veel kennis heeft en duidelijk is. Wij als ouders werden goed betrokken bij de behandeling. Moeder van Daan, 3 jaar.
Wij hadden een zeer begripvolle en professionele logopedist. Ze had veel geduld, ook wanneer onze zoon even geen zin had. Er werd op een speelse manier geoefend. Vader van Bob, 5 jaar.
Onze dochter vond het altijd leuk om naar logopedie te gaan. Door de gezellige spelletjes die wij meekregen vonden wij het ook leuk om thuis te oefenen. Moeder van Zourah, 8 jaar.
Dat bubbelen vond ik best gek om te doen maar het helpt! Ik geef weer met plezier en zonder vermoeide stem les. Petra de Lange.
Previous
Next