Klachtenprocedure

Sprekend Logopedie streeft naar een hoge kwaliteit van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Bent u ontevreden over de dienstverlening van Sprekend Logopedie, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met uw behandelend logopedist bij Sprekend Logopedie.

Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Sprekend Logopedie een klachtenprocedure, conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De procedure

1. Klacht indienen
U kunt uw klacht schriftelijk bij Sprekend Logopedie indienen per e-mail:
praktijk@sprekendlogopedie.nl
U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door de klachtenfunctionaris van Sprekend Logopedie, die voor een toelichting contact met u zal opnemen.
Ook intern zal de klacht besproken worden. Indien nodig of wenselijk zal er een afspraak met u gemaakt worden voor een gesprek.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie komt Sprekend Logopedie tot een uitspraak. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Sprekend Logopedie gaat ondernemen. In alle gevallen wordt de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?
Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Sprekend Logopedie zal zich vervolgens beraden. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u schriftelijk bericht over de uitspraak van Sprekend Logopedie.

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
Wanneer u vindt dat de klacht door de medewerkers en klachtenfunctionaris van Sprekend Logopedie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot het klachtenloket Paramedici (KLP). Via onze beroepsvereniging, de NVLF, zijn wij aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). Voor relevante informatie verwijzen wij u naar klachtenloketparamedic.nl

Sommige situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure:
• Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kunt u terecht bij de administratie van Sprekend Logopedie.

KLACHTEN was last modified: maart 19th, 2018 by Robert Slippens